VHS Turnov zvyšuje ceny vodného a stočného na téměř 109 korun

17.12.2018 19:18:47 | Autor: redakce | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Vyskeř,Benecko,Chuchelna,Benešov u Semil,Tatobity,Rovensko pod Troskami,Kacanovy,Malá Skála,Přepeře,Líšný,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Pojizeří

VHS Turnov zvyšuje ceny vodného a stočného na téměř 109 korun

Cena vodného a stočného se v obcích spjatých s VHS Turnov v roce 2018 neměnila, ale v roce 2019 už znovu přijde mírné navýšení. Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je stanovena na výši 108,80 Kč, z toho je vodné 55,38 Kč a stočné 53,42 Kč.

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov, a to jako výstup z opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

Celková cena (m³) pro rok 2019

Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 48,16 Kč a stočné na hodnotu 46,45 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 94,61 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,03 Kč, a to z 91,58 Kč v roce 2018. V procentech činí základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,31 %, meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 2,56 % a u stočného ve výši 4,10 %. Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 108,80 Kč, z toho je vodné 55,38 Kč a stočné 53,42 Kč.

Úprava ceny byla provedena po dvou letech. V letošním roce byla ponechána cena vodného a stočného na úrovni roku 2017. Klíčovou se stala dohoda o finančním řízení společného svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě bylo stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl obecní, nebo městské rozpočty. Finanční pravidla řízení VHS přinesla jasné postupy v cenové otázce pro další roky a v jejím duchu bylo rozhodnuto i o roku 2019.

Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v cenovém koncesním jednání ovlivnit. „Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Podílově je nájemné na našem území ve skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR - u nás tvoří reálně 53 % z vybraných prostředků od zákazníků. Ve finančním vyjádření jde o 103 milionu Kč základních příjmů svazku. Přesto však tyto prostředky stále nestačí na nutnou obnovu extrémně zanedbaného majetku zejména z druhé poloviny minulého století," uvedl předseda Rady sdružení VHS Turnov Milan Hejduk.

Setkání zástupců VHS Turnov pod stavbou vodojemu v Ohrazenicích<br />Autor: Pavel CharousekInvestice jsou vyšší než aktuální možnosti

V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. „To znamená, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. A že se proto musíme místo dostatečného nájmu, který by přinesl daleko vyšší cenu vodného a stočného, snažit získat finanční prostředky ze všech nabízených dotačních zdrojů," pokračoval Milan Hejduk.

Na druhé straně opět uplatní i v roce 2019 VHS Turnov podle Hejduka základní výhodu, kdy díky kvalitně provedenému koncesnímu řízení na provozování majetku může meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst. A ten byl i v tomto roce na nízké úrovni.

„V porovnání s nejvýznamnějšími vlastníky v České republice můžeme vyzdvihnout, že jsme v obou hodnotách provozní míry zisku i výše provozních nákladů skoro nejnižší. Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi - Severočeské vodárenské společnosti. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat, že nárůst plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude přibližně 50 Kč měsíčně, což je v době ekonomického růstu společnosti a ještě k tomu při navýšení až po dvou letech velmi přijatelné a akceptovatelné. Navíc pro zákazníky, kteří hradí jen vodné, jde o úplně zanedbatelné navýšení," dodal Milan Hejduk.

Starostové měst a obcí podle něj opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. „Jsme přesvědčeni, že díky nárůstu ceny vodného a stočného pro rok 2019 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě," doplnil předseda Rady sdružení VHS Turnov.

Zdůvodnění úpravy ceny vody Milanem Hejdukem:

Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ceny vodného a stočného má každoročně vliv pět klíčových faktů: skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu naší nemalé spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění a pohled na cenotvorbu v širších měřítkách. Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality, nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.

VHS Turnov bude příští rok opět čerpat významné evropské či národní dotace na dokončení investičně náročných akcí rekonstrukce vodovodního přivaděče Bátovka včetně odkanalizování Dolních Štěpanic na Jilemnicku a u dvou akcí na Turnovsku - dofinancování rekonstrukce úpravny vody v Nudvojovicích a na dokončení akce Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.

Úpravna vody Nudvojovice<br />Autor: Archiv VHS Turnov

Musíme také dokončit významnou část rekonstrukce čistírny odpadních vod v Semilech a zahájit náročnou rekonstrukci vodohospodářských sítí v okolí podjezdu u Nádražní ulice v Turnově. Obě akce představují výraznou finanční zátěž pro VHS Turnov, protože kromě částečných dotací měst na ně nelze získat peníze odjinud.

Současně již mnoho let skvěle čerpáme nabízené vodohospodářské dotace od Libereckého kraje, a proto očekáváme obdobný úspěch i v roce 2019. Věříme v realizaci mnoha dotovaných akcí. Dlouhodobě přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých obcích. I zde však platí jasné pravidlo, že realizace jen těch nejpotřebnějších akcí přinese v součtu velký požadavek na spolufinancování z prostředků
VHS Turnov.

V roce 2019 bychom chtěli realizovat, nebo alespoň prvním rokem zahájit následující akce:
- Rakousy a Turnov - dokončení poslední etapy přivaděče ze zdrojů pitné vody nad Malou Skálou
- Semily a okolní obce - realizaci propojení nových vrtů na úpravnu vody v Příkrém pro lokalitu Semilska
- Troskovice - nový vodní zdroj pro obec
- Líšný - výstavba nové ČOV a odkanalizování lokality u Jizery
- Benecko a Jilemnice - výstavbu vodovodů v návaznosti na aktuální rozsáhlou investici Bátovka
- Malá Skála - Sněhov - rekonstrukce vodovodů
- Rakousy - rekonstrukce vodovodu v návaznosti na obnovu cyklostezky
- Ohrazenice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici u školky
- Rovensko pod Troskami, Tatobity - rekonstrukce vrtu na pitnou vodu v lokalitě Václaví
- Rokytnice nad Jizerou zahájení dokončení rekonstrukce ČOV
- Semily - dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v lokalitě u školky
- Vyskeř - zokruhování vodovodu

Města nezapomínají ani na nové bytové zóny - ty chtějí zasíťovat, v Turnově, v Rokytnici nad Jizerou, v Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a na Benecku. Samozřejmě bude také pokračovat příprava desítek záměrů ve fázi projekčních činností. Koncepčním tématem číslo jedna a největší připravovanou akcí zároveň pak pro nás bude i nadále projekt Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice.

Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2019 je však stále zřejmé, že klíčovým úkolem VHS je obnova existujícího majetku. Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat současně všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a procesní postupy. A společně s nimi například stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu vodoměrů a dosloužilých čerpadel, hledáme technologická vylepšení různých provozních postupů, nebo našich dílčích činností při obnově majetku, apod.

S provozní otázkou souvisí další klíčová skutečnost aktuálního chodu VHS Turnov, kdy se již dva roky odpovědně připravujeme na nový provozní model pro roky 2021 - 2030. Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 130 objektů na vodohospodářských sítích. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že je i na našem území celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Proto se snažíme učinit pro obnovu našeho rozsáhlého vodohospodářského majetku maximum možného.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Ukončili rekonstrukci Úpravny vody Nudvojovice
V Ohrazenicích roste nový vodojem
VHS Turnov ceny vodného a stočného v roce 2018 navyšovat nebude
VHS Turnov získalo dotace na další čtyři projekty
Voda v obcích sdružených ve VHS Turnov podraží na 105 korun

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Uzavírka v horní části Nádražní ulice v Turnově

Firma STRABAG a. s. žádá občany horní části Nádražní ulice a Ohrazenic o spolupráci při pokládce asfaltových vrstev vozovky. Od 17. do 18. srpna 2020 v čase od 6 do 20 hodin se bude pracovat na vozovce a nebude umožněn vjezd ani výjezd. Turnovská radnice proto žádá občany o přeparkování vozidel mimo dotčený úsek ulice Nádražní. Jedná se o úsek od Pyrámu směrem k Turnovu.

Hledání vánočního stromu pro Prahu pokračuje

Největší Vánoční trhy v České republice 2020 začnou za čtyři měsíce - hledání vánočního stromu pro Staroměstské náměstí v Praze je proto v plném proudu. Organizátor trhů, společnost Taiko vyhlásilo už podesáté soutěž Hledá se strom, zájemci mohou zasílat svoje tipy na jehličnany, které jsou vhodné pro největší trhy v centru české metropole do 15. září 2020. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu. Podrobnosti a kritéria v předchozím článku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

ZasTenRock bude, ale rozdělený na dva díly
Tip na výlet: za pohanskou historií k Bílé skále
Obrazem: Módní přehlídka v rámci výstavy Křehká krása 2020
Hygienici kontrolovali zmrzliny a provozovny v rekreačních oblastech
Klub SCC Semily pořádal letos poprvé pro děti příměstský tábor

Nejčtenější články

12.08.: FOTO: Memoriál Oldy Nývlta již podvanácté, letos jako maraton družstev
12.08.: USAR tým je zpět, jaké jsou dojmy z jejich první zahraniční mise?
13.08.: Situace s Covidem je v kraji pod kontrolou, aktuálně 123 nakažených

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Vyrobíme pro Vás webové stránky nebo eshop.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT