Červnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

04.06.2019 07:35:27 | Autor: Gymnázium Ivana Olbrachta | Rubrika: ŠKOLSTVÍ | Obce: Semily

Červnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

Přinášíme vám červnový program Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Informace jsou určeny především studentům a rodičům, ale některé jsou určitě zajímavé i pro veřejnost.

 

Zhodnocení předchozích akcí:

Matematická olympiáda

V úterý 2. dubna se konalo v Liberci krajské kolo Matematické olympiády v kategoriích B a C. Z 37 účastníků v kategorii C se jich 11 stalo úspěšnými řešiteli. Tomáš Votoček z 1. ročníku se stal 3. nejlepším řešitelem v Libereckém kraji!

Fyzikální olympiáda

Dne 24. dubna proběhlo v ZŠ Sokolská v Liberci krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E. V něm se stal úspěšným řešitelem Lukáš Kvarda z kvarty.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

V úterý 7. května proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Naši školu reprezentoval Adam Malý (3. O) a vedl si výborně. Ve své kategorii zvítězil a postupuje již potřetí na republikové kolo, které proběhne 4. až 6. září v Brně.

Archimediáda

Dne 15. května se konalo na ZŠ Dr. F. L. Riegra okresní kolo fyzikální olympiády v kategorii G (Archimediáda) pro žáky 7. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Na 1. - 2. místě se umístil Jiří Holubec s plným počtem bodů, na 3. místě Lenka Chmelíková. Úspěšnou řešitelkou se stala také Barbora Zahrádková.

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 28. května se v Praze konalo ústřední kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se účastnil i náš student Tony Šimek (6.O). Ve velmi silné konkurenci vítězů jednotlivých krajů v kategorii III. A vybojoval pěkné 12. místo.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky na semilském gymnáziu proběhly celkově velmi úspěšně. Ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky probíhaly letos současně v obou maturitních třídách od pondělí 27. do středy 29. května. Někteří studenti předvedli skvělé výkony. Vyznamenání dosáhlo 10 studentů v oktávě a 6 studentů ve 4. ročníku (6 maturantů bylo dokonce hodnoceno stupněm výborně ze všech předmětů, což je jistě mimořádný úspěch). Studenti skládali zkoušky ve společné části, kterou připravil ve státní zakázce CERMAT, a v profilové části, kterou připravovala škola. Aby byli maturanti úspěšní, museli vyhovět požadavkům ve všech částech zkoušky (ústní zkoušky společné i profilové části, písemné zkoušky a didaktické testy společné části maturit). Maturita rozhodně není zkouškou jednoduchou; jedna studentka ze 4. ročníku si maturitu na podzim zopakuje. Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne již tradičně v budově Státního archivu v Semilech, letos 7. června odpoledne (od 14:00 hod. oktáva, od 15:00 hod. 4. ročník). Zveme zejména rodiče našich maturantů.

Malé evropské jazyky

Na setkání přidružených škol UNESCO bylo vyhlášeno téma „Malé evropské jazyky". Mezi ně patří i lužická srbština. Jak už jsme avizovali, připravujeme pro naše studenty jednodenní exkurzi do Budyšína (Bautzen), centra Horní Lužice (Oberlausitz). Chceme na několika místech poznat jazyk a tradice Lužických Srbů (Lausitzer Sorben), slovanské menšiny na území Německa. Exkurze se uskuteční v úterý 4. 6. Navštívíme gymnázium, kde se v lužické srbštině vyučuje, sídlo lužickosrbských spolků „Haus der Sorben", nakladatelství, vydávající noviny, časopisy i knihy, a rozhlasové studio.

Červnové akce gymnázia: 

Prevence sociálně patologických jevů

V měsíci červnu se uskuteční několik akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.
○ Ve středu 5. června navštíví studenti kvarty kino Jitřenka, kde od 9:00 hod. zhlédnou komponované divadelní představení s názvem „Povím ti svůj příběh". Představení přináší příběh tří adolescentů, kteří se potkají v diagnostickém ústavu. Každý proto, že nějakým způsobem zneužil alkohol a dostal se do konfliktu se zákonem. Více informací o tomto představení se můžete dozvědět na webových stránkách občanského sdružení Divadelta - www.divadelta.cz. Účastnický poplatek 20 Kč.
○ V pondělí 17. června navštíví naše gymnázium strážníci Městské policie v Semilech, kteří v rámci hodiny občanské výchovy seznámí studenty primy s prací Městské policie
a budou s nimi besedovat o přestupcích a rizikovém chování mládeže. Besedu připravujeme ve spolupráci s vrchním strážníkem MP panem Václavem Baudysem.
○ V úterý 25. června přijede na naše gymnázium pan Bc. Jiří Stupka ze Státního zdravotního ústavu v Praze, který seznámí žáky tercie, během první a druhé vyučovací hodiny,
s programem „Hrou proti AIDS".
○ Na našem gymnáziu působí již několik let tým studentů, kteří se průběžně školí v moderování interaktivních her s preventivní tematikou. Tito studenti pomohou 24. června v KC Golf s realizací programu pro žáky 5. tříd zaměřeného na prevenci kriminality. Ve Sportovním centru v Semilech 26. června proškolení studenti předvedou žákům 7. tříd semilských škol a sekundy GIO preventivní hru Jak se (ne)stát závislákem. Začátek akce je v 8:00. Účastnický poplatek 20 Kč.

Obhajoba ročníkových prací

Již tradičně budou studenti 3. ročníku a 7. O obhajovat své, mnohdy velmi zdařilé, ročníkové práce v aule gymnázia ve dnech 5. a 6. června.

Fotografování

Na středu 12. června plánujeme fotografování jednotlivých tříd a zaměstnanců školy.

Školní výlety

V červnu proběhnou také výlety jednotlivých tříd, které se svými studenty připravují třídní učitelé. Většina výletů je naplánována na termín 10. až 11. 6. a 17. až 18. 6. Informace o výletech poskytují rodičům žáků třídní učitelé.

Vystoupení dramatického kroužku

Dne 19. června v 18:00 vystoupí v aule gymnázia studenti dramatického kroužku. Studenti ze tříd 1. O, 2. O a 3. O si nacvičili hru Farma zvířat dle známé novely George Orwella.

Dějepisná exkurze

Dne 20. června se vypraví 1. ročník se svým třídním učitelem do Turnova na dějepisnou exkurzi, která nese pracovní název Záchrana kulturního dědictví ČR. Během této exkurze navštíví naši studenti SUPŠ v Turnově, mimo jiné s odborným výkladem týkajícím se restaurování památek, a také archeologickou expozici v Muzeu Českého ráje.

Porada pedagogů za 2. pololetí

Závěrečná porada pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků ve 2. pololetí školního roku 2018-2019 je naplánována na pátek 21. června.

Atletický den

V posledním červnovém týdnu proběhnou atletické soutěže. V pondělí 24. června se na městském stadionu uskuteční atletická soutěž pro semilské školy, kterou spolupořádáme společně se Sportovním centrem. Tradiční atletický den, ve kterém proti sobě soupeří družstva složená ze studentů jednotlivých tříd naší školy, se na školním hřišti uskuteční ve čtvrtek 27. června.

Projekt přeshraničních památek světového dědictví UNESCO

Zapojili jsme se do nového pilotního projektu, který se týká přeshraničních památek světového dědictví UNESCO. Semilské gymnázium je členem sítě přidružených škol UNESCO (ASP-net UNESCO) již od roku 1990. Do projektu jsme se přihlásili jako jedna ze tří škol z České republiky. Autorem projektu je paní prof. Dr. Marie -Theres Albert z IHS (Institut Heritage Studies) při IAB v Berlíně (Internationale Akademie Berlin), podporu projektu vyjadřuje také Ministerstvo zahraničních věcí ČR, např. vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO Ing. René Zelený. Kolegyně Mgr. Vojtová a Mgr. Kubíková se v lednu zúčastnily úvodní konference v Drážďanech, která byla určena pro tzv. přidružené školy UNESCO ze Saska (Spolková republika Německo), z Polska a z České republiky. Všichni jsme se seznámili s hlavními myšlenkami projektu, který posléze ukáže možnosti i v dalších evropských zemích. Půjde o vytvoření nové digitální platformy UNESCO, kam budou žáci zúčastněných škol umisťovat svá videa, která o jednotlivých památkách světového dědictví natočí. K tomu připraví společně s učiteli pracovní listy, umožňující učitelům a žákům na celém světě seznámit se s jednotlivými památkami očima svých vrstevníků. V březnu proběhlo v Berlíně pracovní setkání vyučujících ze všech třech zúčastněných zemí, kterého se zúčastnili Mgr. Vojtová a Ing. Štěpnička. Jeho účelem byla příprava žákovských workshopů v Krušných horách, kde budou pracovat čeští a němečtí studenti, a v Bad Muskau, kam pojedou polští a němečtí studenti. Z každé ze zúčastněných škol pojedou 3 studenti a 1 vyučující, hlavním komunikačním a pracovním jazykem bude angličtina. Naše žáky doprovodí do Annabergu na německé straně Krušných hor Mgr. Kubíková, a to ve dnech 23. 6. -26. 6. 2019.

Informativní schůzka pro budoucí studenty

Pro budoucí studenty 1. ročníku plánujeme informativní schůzku v aule školy 25. června od 14 hodin. Budou seznámeni s vyučovanými jazyky, s možností jejich výběru a dále se studenti dozvědí informace o učebnicích, které si mohou objednat u paní Babcové.

Academia

V podvečer 25. června se uskuteční tradiční studentský pořad ACADEMIA. Záštitu nad touto akcí převzal Ing. Štěpnička.

Doplňovací volby do školské rady

V úterý 25. června od 10:00 do 18:00 hod. proběhnou doplňovací volby do školské rady. Veškeré informace k průběhu a organizaci voleb najdete na webových stránkách školy (www.giosm.cz) v rubrikách „Aktuality" a „Školská rada".

Burza učebnic

Ve čtvrtek 27. 6. se od 8 do 9:40 hod. uskuteční v aule Burza učebnic, na které si mohou zájemci zakoupit od starších studentů požívané učebnice.

Zhodnocení uplynulého školního roku

V pátek 28. června zhodnotíme uplynulý školní rok (včetně tradičního zakončení školního roku v aule) a předáme studentům vysvědčení; nejlepším z nich pak také pochvaly a odměny. (VOJ)

Na září připravují mimo jiné:

→ úvodní adaptační kurzy pro nové studenty primy¨a 1. ročníku GIO (4. až 6. září),
→ sportovní kurz pro studenty budoucího 3. ročníku a budoucí septimy (9. až 13. září)

Ředitelství školy přeje všem studentům krásné prázdniny, děkuje svým pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za vykonanou práci pro GIO ve školním roce 2018-2019
a přeje jim zaslouženou a pohodovou dovolenou.

Související články:

FOTO: Jak probíhal zájezd studentů GIO do Anglie 2019

Lucas Brun z Francie hodnotí rok na gymnáziu Ivana Olbrachta

Co jste zmeškali na gymnáziu v květnu?

Více o dění na školách v Pojizeří najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Ztracenou osobu našli v lese poblíž Viničné cesty v Jizerských horách

Skoro po třech dnech bylo úspěšně ukončeno pátrání po pohřešované osobě v jizerskohorských lesích. Společně s Policií ČR a dalšími složkami IZS se postupně do pátrání zapojilo i 11 jednotek hasičů a jeden kynologický tým HZS Libereckého kraje. Osoba byla v pondělí odpoledne nalezena v lese poblíž Viničné cesty a následně předána do péče zdravotníků. Více podrobností

Podzimní provoz kompostárny na Malém Rohozci

Kompostárnu na Malém Rohozci mohou Turnováci využívat v měsíci říjnu i v listopadu 2019. S příchodem podzimu a podzimních prací na zahradách, je dobré připomenout, že kompostárnu mohou občané využívat v měsíci říjnu každé pondělí, středu a pátek od 9 do 17 hodin. V sobotu od 9 do 12 hodin. Kompostárna bude uzavřena ve státní svátek v pondělí 28. října. Kompostárna bude otevřena i v měsíci listopadu, a to ve stejné dny, avšak jen do 16 hodin. Sobota zůstává stejná od 9 do 12 hodin. Pokud vlastníte biopopelnice, jejich svoz proběhne vždy ve středu a ve čtvrtek, dle jednotlivých lokalit ve městě Turnov.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

MŠ Zborovská Turnov se rozšíří o další oddělení díky dotaci z EU
Začíná hlasování o nejoblíbenější knihovníky a knihovnice v kraji
Na domácím hřišti turnovští volejbalisté bez bodů a výhry
Žitavská úzkokolejka dá Čechům dárek ke státnímu svátku
Jak nevyschnout se pokusí v Semilech vysvětlit Josef Šedlbauer

Nejčtenější články

20.10.: Přehled fotbalových výsledků 11. podzimního kola
19.10.: FOTO: Do Bozkova přijela i na podzim 2019 zahrát kapela Tři sestry
20.10.: Krajský přebor: Čtvrtá výhra v řadě vynesla Turnov na třetí místo

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Informace z oblasti tvorby, údržby a podpory webových stránek.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT