Rozum zvítězil! Okres Semily má zůstat celistvý

05.02.2019 19:33:54 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Dolánky,Železný Brod,Vrchlabí,Malá Skála,Český ráj,Radvánovice,Hostinné,Přepeře,Záhoří,Kundratice,Háje nad Jizerou,Líšný,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří

Rozum zvítězil! Okres Semily má zůstat celistvý

Nový zákon o územně správním členění státu, který chce mermomoci srovnat území všech obcí s rozšířenou působností s hranicemi okresů, a jenž se hodně týká právě okresu Semily a ORP Turnov, došel v pondělí 4. února 2019 k novému projednávání Vládou České republiky. Ve složité situaci převážil kompromisní návrh, který doporučuje obce ORP Turnov, které jsou v okrese Liberec, začlenit do okresu Semily, a tak jednoduše situaci vyřešit.

Před Vánocemi byla na Turnovsku organizována petice za ponechání ORP Turnov ve stávajících hranicích a vznik okresu Turnov, která byla s celkem 7800 podpisy předána 10. ledna 2019 do Parlamentu České republiky. Polovina požadavku petice by byla návrhem splněna, takže by mohli být petičníci alespoň částečně spokojeni.

Do ORP Turnov náleží i několik obcí z okresu Jablonec nad Nisou (Malá Skála, Frýdštejn, Jenišovice), ale u nich možná převáží začlenění do ORP Železný Brod. Ani tato situace však není definitivní, jak naznačil turnovský starosta, protože zákon ještě bude projednávat parlament. „Obce ORP Turnov nejsou spokojené, a my chceme hájit jejich zájmy. Budeme žádat pro osm obcí výjimku a vysvětlovat vše poslancům. Za okres Turnov budeme bojovat do poslední chvíle," řekl pro Naše Pojizeří starosta Turnova Tomáš Hocke.

Turnov i bez vlastního okresu zvětší svůj význam

Co by rozhodnutí a preference této varianty uspořádání, tedy ORP Turnov nechat v okrese Semily a přičlenit i obce z ORP Turnov z okresu Liberec, znamenalo?

Turnov zůstane silným městem jako teď, navíc to posílí okres Semily na úkor už tak silného okresu Liberec. Varianta by vyžadovala vznik detašovaných pracovišť některých úřadů v Turnově, což by Turnov jako město ještě více posílilo. Stále by šlo ale přitom o mnohem levnější variantu než vznik nového samostatného okresu, což by přišlo stát na několik miliard korun! (poznámka redakce: Vznik okresu Jeseník stál v prvním roce zřízení 1996 celkem 450 milionů v tehdejších cenách). Díky rekonstrukci bývalého sirotčince a vzniku Nové radnice jsou v Turnově navíc k dispozici i potřebné prostory pro detašovaná pracoviště v budovách ve Skálově ulici, kde dříve sídlily některé odbory MěÚ Turnov.

Změna se tak týká především menších obcí z okresu Liberec - Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, Ždárek. Obyvatelé těchto obcí by nadále patřili do ORP Turnov, ale za okresními záležitostmi by nově nejezdili do Liberce, ani do Semil, ale navštívili by detašované pracoviště úřadu v Turnově, a měli by tak na úřady ještě blíže než dosud!

Stále více věcí se ale dá a také řeší na úřadech elektronicky, což se týká nejen podnikatelských přehledů pro OSSZ, ale také žádostí o důchod! V budoucnu se očekává osobní projednávání záležitostí na úřadech jen v případě nějakých problémů. (Hodně podrobně jsme celou situaci rozebírali již před rokem v článku zde: Stát chce zlepšit dostupnost úřadů, možná ale vše ještě zhorší)

Harrachov zřejmě přiřadí k okresu Jablonec

Abychom nezapomněli, tak změna okresu se bude týkat i obyvatel Harrachova, který patřil k ORP Tanvald, ale do okresu Semily, a nově by byla přiřazen do okresu Jablonec nad Nisou. V tomto případě je větší navázání dopravní, ale třeba i sportovních klubů na Jablonecko, a tento krok se tak jeví logický.

Níže vkládáme výběr z mnoha argumentů ministerstev a zapojených institucí, jedním z hlavních argumentů je ten České správy sociálního zabezpečení, že při přiřazení celého ORP Turnov k Liberci by výrazně stoupla agenda OSSZ Liberec a až o 30 % se snížila v okrese Semily, zatímco při přiřazení obcí ORP z okresu Liberec k okresu Semily by došlo k mírnému snížení agendy OSSZ Liberec a v OSSZ Semily by šla situace bez velkých změn zvládnout.

Laicky přeloženo jde lépe zvládnout přesun 8 tisíc lidí než 40 tisíc a navíc se trochu vyrovná velikost okresů, i když okres Liberec zůstane stále počtem obyvatel největším okresem Libereckého kraje. To platí třeba i pro změnu v občanských průkazech, které si bude muset vyměnit nejmenší počet lidí, a tato varianta se tak jeví  být nejmenším zlem z možných variant.


Vybíráme z podkladů a připomínek před projednáváním vlády:

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

V rámci okresu Semily navrhujeme řešit pouze tzv. neskladebné obce a ORP (obec s rozšířenou působností) Turnov ponechat příslušnost k okresu Semily namísto navrhovaného přeřazení do okresu Liberec.

Odůvodnění: Začleněním území obce s rozšířenou působností Turnov do okresu Liberec by došlo k cca 30 % snížení objemu agend sociálního zabezpečení zajišťovaných Okresní správou sociálního zabezpečení Semily a negativními dopady do její vnitřní struktury, včetně ztráty kvalitních zaměstnanců. Naopak Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec by musela personálně posílit výkon agend, aby byla schopna je zajistit v rozšířeném rozsahu. Lze se obávat toho, že tímto krokem

bude na dlouhou dobu ohrožena stabilita celého systému organizace a výkonu sociálního zabezpečení v daném regionu s možnými negativními dopady na občany.

Svaz měst a obcí ČR:

Požadujeme v § 4 odst. (6) vymezit ve správním obvodu Libereckého kraje okres Turnov v souladu s požadavky obcí nacházejících se v jeho správním obvodu. Předkladatel sám v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace uvádí, že Turnov je v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) hlavním centrem dojížďky. Rozhodnutí o nerespektování požadavků obcí v ORP Turnov na zřízení samostatného okresu Turnov Ministerstvo vnitra odůvodňuje tím, že debata o tom, zda vytvářet samostatný okres Turnov, nemá z hlediska výkonu státní správy dnes již valný význam. Debata by se měla vést nikoliv o okresu, ale o faktické dostupnosti služeb, a případně o tom, jak tuto dostupnost zlepšit. Zřízení okresu Turnov by automaticky nevedlo k zřizování územních pracovišť jednotlivých úřadů státní správy.

Naproti tomu obce z ORP Turnov dlouhodobě volají po tom, aby v Turnově byly zřízeny úřady, jako je Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Krajské hygienické stanice nebo například Katastrální úřad s úředními hodinami alespoň jeden den v týdnu.

Svaz měst a obcí požaduje, aby byly respektovány odůvodněné potřeby a požadavky občanů žijících v uvedeném regionu. Požadavek na samostatnost okresu Turnov je nutné posuzovat v širších konsekvencích. Město Turnov je bezpochyby přirozeným centrem regionu. Starostové dotčených obcí upozorňují, že je pro ně mnohem dostupnější Turnov než Liberec. Oblast navíc tvoří kompaktní celek s Turnovem jako přirozeným centrem.

Námitka ministerstva vnitra:

Úvodem uvádíme, že MV odmítá zřízení a následný provoz okresu Turnov především z důvodu neúčelně vynaložených nákladů s tím spojených. MV nenavrhuje nové okresní členění ČR, neboť pokládá okresy z roku 1960 z řady důvodů uvedených v závěrečné zprávě RIA za neperspektivní z hlediska dlouhodobého vývoje veřejné správy. Předkladatel vychází rovněž z jednání s obcemi v území, které vyjádřily svůj postoj vůči navrhovaným změnám. Předkladatel se rozhodl na základně jednání s dotčenými subjekty uplatnit variantu zařazení ORP Turnov pod okres Semily. Zvolená varianta je z pohledu samospráv i občanů vhodným řešením. Zároveň se z pohledu státní správy jedná o řešení s minimální administrativní a finanční zátěží pro orgány veřejné moci. Dále lze odkázat na text RIA.

Samotné zřízení nového okresu vždy neznamená automatické zajištění poboček či správních struktur dalších orgánů státní správy, protože většina z nich už se právně neopírá o okresní členění. Katastrální úřad pro Liberecký kraj či Krajská hygienická stanice mají nejnižší členění dané zákonem krajské, nic jim tedy nebrání zřídit detašované pracoviště kdekoliv v rámci kraje. Rovněž Česká správa sociálního zabezpečení, která sice má nejnižší členění dané zákonem okresní, může zřizovat v rámci okresu detašovaná pracoviště, není zde žádná právní překážka.

Svaz měst a obcí ČR:

Požadavek na samostatnost okresu Turnov je třeba vnímat i v historických souvislostech. Pro Turnov byl významným rok 1848 a především zrušení roboty. K 1. lednu skončilo spojení Turnova s vrchnostenským úřadem na Hrubé Skále. Turnov se stal sídlem soudního a posléze i politického okresu.

Ztráta statutu okresního města v roce 1960 byla významnou administrativní ranou pro město Turnov i obce patřící do správního obvodu města Turnov. Obnovení statutu samostatného okresu Turnov by bylo pro obce nacházející se na jeho území a pro jejich občany odpovídající satisfakcí.

Město Turnov je v podstatě vzorová ORP s dokonalou spádovostí správního obvodu, zřízení pracovišť úřadů není, až na ČSSZ, právně navázáno na zřízení okresu. Tedy nejsou zde žádné právní překážky pro zřízení nových detašovaných pracovišť výše jmenovaných úřadů na území města Turnov.

Z diskusí z území vnímáme problém s dostupností služeb České správy sociálního zabezpečení, v této věci byla proto ze strany ministra vnitra oslovena paní ministryně Maláčová, aby byla zvážena možnost vytvoření detašovaného pracoviště.

Vysvětlení ministerstva:

Město Turnov je v podstatě vzorová ORP s dokonalou spádovostí správního obvodu, zřízení pracovišť úřadů není, až na ČSSZ, právně navázáno na zřízení okresu. Tedy nejsou zde žádné právní překážky pro zřízení nových detašovaných pracovišť výše jmenovaných úřadů na území města Turnov.Není zpochybňována skutečnost, že Turnov je přirozené spádové centrum, právě proto nechceme dělit území SO ORP Turnov podle současného vymezení okresů. Město Turnov by mělo být primárním centrem dojížďky, sídlo okresu (Semily) pak dostupným centrem dalších služeb.

Je třeba připomenout, že otázka znovuzřízení okresu Turnov byla posuzována již v roce 1994 v rámci vícero požadavků z území na zřízení tzv. malých okresů. Šetření došlo k závěru, že území někdejšího okresu Turnov bylo rozděleno po roce 1960 mezi 5 stávajících okresů (Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou, Jičín, Mladá Boleslav), znovuzřízení by tedy bylo velmi obtížné, finanční náklady vysoké a přesná podoba případného obnoveného území předem nevyjasněná. K 1. 1. 1996 byl zřízen pouze jeden nový okres - okres Jeseník (jednorázové náklady na zřízení přesahovaly částku 450 milionů Kč v tehdejších cenách).

Námitka ministerstva proti zřízení nového okresu Turnov:

MV nenavrhuje nový prvek okresního členění ČR, neboť pokládá okresy z roku 1960 z řady důvodů uvedených v závěrečné zprávě RIA za neperspektivní z hlediska dlouhodobého vývoje veřejné správy.

Z uvedeného pohledu není vhodné ani dílčím způsobem zasahovat do počtu okresů a vytvářet nové okresy. Navíc, obdobným způsobem jako Turnov bylo totiž opomenuto ve správní reformě z roku 1960 více mikroregionálních center (poznámka redakce: To platí třeba i pro Jilemnici, protože okres Semily byl složen z části okresů Turnov, Semily a Jilemnice!).

Z koncepčních důvodů a dle zadání věcného záměru schváleného vládou tedy přichází v úvahu pouze změna zařazení správního obvodu ORP Turnov v upravených hranicích do okresu Semily. Samotné zřízení nového okresu vždy neznamená automatické zajištění poboček či správních struktur dalších orgánů státní správy, protože většina z nich už se právně neopírá o okresní členění. Katastrální úřad pro Liberecký kraj či Krajská hygienická stanice mají nejnižší členění dané zákonem krajské, nic jim tedy nebrání zřídit detašované pracoviště kdekoliv v rámci kraje. Rovněž Česká správa sociálního zabezpečení, která sice má nejnižší členění dané zákonem okresní, může zřizovat v rámci okresu detašovaná pracoviště, není zde žádná právní překážka.

Liberecký kraj připomínka:

Pokud jde o územně správní řešení správního obvodu ORP Turnov, považujeme ministerstvem vnitra navrhované řešení, tj. podřazení tohoto správního obvodu pod okres Liberec, za to vůbec nejhorší možné řešení. (poznámka redakce: Šlo o původní návrh přiřazení ORP Turnov k okresu Liberec, nikoli nynější návrh). Za tohoto stavu věci, přestože Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením ze dne 26. 6. 2018 podpořilo návrh na vznik samostatného okresu Turnov, po projednání v radě kraje dne 6. 11. 2018 uplatňuje Liberecký kraj k návrhu zákona zásadní připomínku v tom smyslu, aby byl raději fakticky zachován současný stav, tj. aby správní obvod ORP Turnov byl i v novém zákoně o územně správním členění státu podřazen pod okres Semily.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Petice za okres Turnov dorazila do parlamentu
Rada kraje podpořila vznik okresu Turnov, nikoli připojení k Liberci
Starostové z Turnovska jednali o dalším postupu ke změnám okresů
Město Turnov pokračuje ve snaze o vznik vlastního okresu
Co také může způsobit spadlá bageta
Názory a komentáře osobností k možným změnám okresů
Stát chce zlepšit dostupnost úřadů, možná ale vše ještě zhorší
V Turnově proběhla diskuze o vzniku samostatného okresu
Turnov chce bojovat za svůj okres

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Kulturní aktivity v regionu letos podpoří kraj více než 2,5 milionem korun

Rozdělení dotačního programu nazvaného 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2024 odsouhlasilo na svém zasedání krajské zastupitelstvo. Žadatelé obdrží celkem 2.615.379 korun.„V letošním roce jsme měli původně v tomto dotačním programu dva miliony korun. Žadatelé připravili projekty ve dvojnásobné výši, proto jsme využili zbylých prostředků z nevyčerpané alokace minulých období a přidali jsme přes šest set tisíc, abychom mohli uspokojit více žadatelů," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kraj pokračuje ve výstavbě fotovoltaik na střechách budov

Výstavba fotovoltaických elektráren na střechách krajských budov pokračuje. Fotovoltaikou bude osazena střecha Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou a budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje. Na tu bude kraj podávat žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Rozhodli o tom na svém jednání krajští radní. „Naším dlouhodobým záměrem je energetická soběstačnost kraje a jeho příspěvkových organizací. Fotovoltaiky jsou budoucností v energetice. Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu budovy D bude mít výkon 93,6 kWp, fotovoltaika na střeše budovy jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy pak 30,36 kWp. Oba projekty budou dokončeny v polovině května letošního roku," uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Více informací v předchozím článku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

VIDEO: Zbourali most u Čtveřína
V Libereckém kraji se loni vytřídilo 1581 tun elektrozařízení
Oficiál Tříška i loupežník Karaba. Za pohádkou do Lužických hor
Panovnici Marii Terezii připomene v lomnickém muzeu Zbyněk Sviták
Děti pečují o vzácné botanické lokality

Nejčtenější články

15.04.: Hasiči zasahují u požáru paneláku v Železném Brodě
14.04.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek čtvrtého jarního kola
14.04.: Ve 20. ročníku Krajský výrobek roku se ucházelo o titul 123 produktů

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT