V Libereckém kraji v červnu výrazně roste počet zájemců o rekvalifikace

09.07.2024 23:30:27 | Autor: Martin Bušo, Úřad práce ČR | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

V Libereckém kraji v červnu výrazně roste počet zájemců o rekvalifikace

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci evidovala k 30. 6. 2024 celkem 12 494 uchazečů o zaměstnání. Pokles v evidenci nezaměstnaných oproti předchozímu měsíci je 185 osob. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,9 %. Meziměsíčně došlo ke zvýšení počtu volných pracovních míst na 5 968. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl o 6 526 vyšší než počet nabízených volných pracovních míst.

Úřad práce v červnu v Libereckém kraji evidoval 1 414 nových uchazečů o zaměstnání, což je o 242 uchazečů méně než v předchozím měsíci. Evidenci pak ukončilo celkem 1 593 uchazečů o zaměstnání. Z celkového počtu bylo v měsíci červnu evidováno 6 949 žen a tvořily 55,6 % nezaměstnaných v evidenci pracovišť Krajské pobočky v Libereckém kraji. Meziměsíčně klesl počet evidovaných absolventů a mladistvých, přičemž pokles počtu nezaměstnaných osob do 18 let o 4,8 % je po dlouhodobějším růstu pozitivní. Počet absolventů se v evidenci uchazečů meziměsíčně snížil o 53 osob.

V červnu odešlo z evidence nezaměstnaných v Libereckém kraji celkem 1 152 uchazečů, kterým pomohla Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci najít práci. V meziročním srovnání je to o více než 100 % vyšší podíl. Umisťování pracovníků na trh práce se často daří s využitím rekvalifikací, jejichž úspěšné absolvování uchazečům značně zlepšuje pozici na trhu práce a vede k bezprostřednímu umístění uchazeče do zaměstnání.

„Nezaměstnanost v Libereckém kraji v červnu klesla ve všech okresech. Pokračoval úbytek uchazečů v evidenci zejména z řad kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví. Narůst jsme naopak zaznamenali u volných pracovních míst, zejména u pozic pracovníků zákaznických kontaktních center, a také personálu v pohostinství, což odpovídá sezónním vlivům. Pozitivní je, že se daří zvyšovat zájem o rekvalifikace a kurzy zaměřené na rozvoj digitálních dovedností. Za uplynulý měsíc se v rámci Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci do vzdělávání přihlásilo 86 osob. V meziročním srovnání je zájem o vzdělávací aktivity až osminásobný. Absolventi rekvalifikací a kurzů digitálního vzdělávání si zvyšují své šance nalézt finančně lépe ohodnocené pracovní pozice. Jako jeden příklad z mnoha lze uvést mladého muže z Jablonecka, který pracoval ve velkém průmyslovém podniku v regionu jako operátor výroby. Po absolvování čtyřměsíčního vzdělávacího kurzu na pozici programátora následovala změna v jeho pracovní kariéře u stejného zaměstnavatele. Díky kurzu získal pozici v IT oddělení firmy," uvádí ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková.

„Obecně byla situace na trhu práce v Libereckém kraji v prvním pololetí letošního roku poměrně stabilní. Přestože byla oznámena menší hromadná propouštění, podařilo se zprostředkovat nové zaměstnání a dostat na trh práce 6 654 nových zaměstnanců z řad uchazečů. A to i přes nižší počet volných míst, zejména na Jablonecku a Českolipsku. Pokles počtu volných míst pokračoval zejména u míst se záměrem zaměstnat cizince. Profesně se snížila nabídka pro obsluhu strojů a zařízení, firmy optimalizují procesy ve výrobě a zvyšuje se podíl automatizace. Struktura nezaměstnaných zejména díky realizaci několika projektů a aktivnímu poradenství nezaznamenala v prvních šesti měsících roku významné změny," dodává Sadílková.

Struktura uchazečů o zaměstnání

Podíl žen v jednotlivých věkových kohortách je nejvyšší ve věkové skupině 30-49 let, a to 59,3 %, zatímco v ostatních věkových skupinách (do 29 let a 50 a více let) je podíl žen a mužů více vyrovnaný. Úřad práce ČR stabilně a cíleně podporuje přístup žen, respektive rodičů pečujících o dítě, na trh práce prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti a realizací projektů hrazených z Evropského sociálního fondu. Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti přispívají formou příspěvků k umístění do zaměstnání ve flexibilních úvazcích. Rovněž vzdělávání a rekvalifikace přispívají u této skupiny ke změně profese, rozšíření možností uplatnění a naplnění preference sladění pracovního a rodinného života v novém zaměstnání.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v květnu 42,5 roku, a to v obou skupinách žen a mužů bez významného rozdílu. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazněji nemění. V evidenci uchazečů v Libereckém kraji bylo k 30. 6. 2024 celkem 4 484 uchazečů nad 50 let. Tato skupina tvořila 35,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl starších osob v evidenci nezaměstnaných se dlouhodobě mírně zvyšuje. Nejvyšší podíl této věkové kategorie uchazečů o zaměstnání je na Liberecku a Semilsku.

Nejvyšší počet nezaměstnaných je dlouhodobě v nižších stupních kvalifikace. Téměř 72 % evidovaných uchazečů v Libereckém kraji tvoří nezaměstnaní se základním vzděláním a vyučením.

V uplynulém měsíci hledalo práci 1 760 osob se zdravotním postižením - 14,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR v kraji celkem 379 volných pracovních míst. Nejvyšší podíl těchto osob v evidenci řeší dlouhodobě v okresech Česká Lípa a Semily. Pro tuto cílovou skupinu je v každém okrese Libereckého kraje k dispozici specializovaný poradce, který využívá škálu aktivit a nástrojů, zejména v rámci projektu Evropského sociálního fondu Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Díky poskytování odborného poradenství a individuálnímu přístupu se velmi dobře daří nezaměstnané se zdravotním postižením či omezením uplatňovat na volném trhu práce. Podpořená pracovní místa u této skupiny nezaměstnaných převažují ve flexibilních zkrácených úvazcích.

Počet nezaměstnaných absolventů se v červnu snížil. V Libereckém kraji bylo na konci měsíce evidováno celkem 590 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, z toho 318 absolventů a 276 mladistvých. V loňském roce ve stejném období byla nezaměstnanost mladých lidí v kraji o 115 osob nižší. Rovněž tato skupina nezaměstnaných je prioritně podporována s využitím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. V Libereckém kraji je, obdobně jako ve všech krajích ČR, realizován projekt Záruky pro mladé. Díky projektu a prostředkům Evropského sociálního fondu bylo v Libereckém kraji aktivizováno již více než 500 mladých lidí. Více než třetina z nich nalezla s podporou poradců zaměstnání na volném trhu práce.

Mírný růst dlouhodobé nezaměstnanosti

V Libereckém kraji se za poslední rok mírně změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence. V meziročním srovnání klesl podíl evidence 0-3 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných na 29,4 %, a 6-12 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných na 20,1 %. Naopak podíl uchazečů evidovaných více než 12 měsíců mírně roste, na konci června na 28,9 %. V Libereckém kraji to představuje celkem 3 613 dlouhodobě nezaměstnaných.

Dlouhodobá nezaměstnanost patří mezi klíčové problémy nezaměstnanosti v Libereckém kraji, s nezbytností zvýšené péče a aktivizace této skupiny klientů. Podporu uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných řeší nástroje APZ, zejména veřejně prospěšné práce, ale také škála aktivit a příspěvků v jednotlivých projektech financovaných z ESF. Pro aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných osob, které jsou současně příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, je využívána veřejná služba. V Libereckém kraji je aktivně realizována již u více než 30 osob, zejména v obcích a městech.

Volná pracovní místa v Libereckém kraji

Ke konci června nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci celkem 5 968 volných pracovních míst. Ve srovnání s loňským stejným obdobím jde o 1 111 volných míst méně. Meziročně naopak došlo k zvýšení nově nahlášených volných pracovních míst o 8,3 %. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Libereckém kraji v průměru zhruba 2,1 uchazeče o zaměstnání, zatímco tento průměr v rámci celé České republiky je příznivější, a to 1,0. Nejméně příznivá je situace v okrese Jablonec nad Nisou (3,9). Přibližně pro 70 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním vzděláním. Z celkového počtu volných míst je pak 62,9 % z nich vhodných i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají dlouhodobě největší zájem o dělnické profese, konkrétně v oblasti výstavby budov a montážní dělníky ve výrobě. Dále jsou v Libereckém kraji volná místa pro kvalifikované pozice svářečů, skladníků, kuchařů a řidičů. V letních měsících stoupá poptávka také po kuchařích, číšnicích a pracovnicích informačních center. Nejvyšší poptávka v pozicích vyžadujících vyšší stupeň vzdělání je dlouhodobě po zdravotnickém personálu a lékařích. Zaměstnavatelé stabilně poptávají také pozice s vyšší potřebou dovedností v IT, jako jsou programátoři počítačových aplikací, systémoví administrátoři a správci počítačových sítí, IT technici nebo správci webových stránek.

V Libereckém kraji je trvalý nedostatek zejména zaměstnanců s technickými dovednostmi. Chybí zejména kvalifikovaní svářeči, elektrikáři, seřizovači. Zaměstnavatelé také vyhledávají kandidáty jazykově vybavené nebo s IT kompetencemi. Prostor pro rozšiřování digitálních kompetencí umožňuje realizace projektů Národního plánu obnovy, podporující rekvalifikace do IT oborů, kurzy digitálního vzdělávání a také vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu NPO DIGI pro firmu.

Rekvalifikace podporují vstup na trh práce

Krajská pobočka v Liberci podporuje v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti uplatnění nezaměstnaných, kteří jsou z různých důvodů ohroženi na trhu práce. Jedním z významných nástrojů jsou rekvalifikace. V červnu bylo zahájeno 198 rekvalifikací a ukončeno 196 kurzů. Od počátku roku pak bylo zahájeno již 948 rekvalifikací.

Úřad práce ČR reaguje na požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zájemců o zaměstnání. Aktuálně se zaměřujeme zejména na rozšiřování digitálních kompetencí a znalostí využitelných pro průmysl 4.0, a to jak zájemců z řad uchazečů o zaměstnání, tak osob z široké veřejnosti, a to skrze nabídky vzdělávacích kurzů v Databázi rekvalifikací.

Od podzimu 2022 vstoupilo do rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů zaměřujících se na rozšiřování digitálních kompetencí a znalostí pro průmysl 4.0 celkem 768 osob, z nichž více jak 90 % je také úspěšně dokončilo. Rekvalifikace byly nejčastěji zaměřeny na tvorbu webových stránek, základy obsluhy práce s PC a základy digitální gramotnosti. Kurzy digitálního vzdělávání, které častěji vyhledávají zájemci z řad široké veřejnosti, byly zejména zaměřeny na práci s tabulkovými kancelářskými programy, prohlubování znalostí v oblasti analýzy dat (SQL, Power BI), kurzy se zaměřením na využití umělé inteligence a základy programování (nejčastěji v jazyce Python). V rámci kurzů určených ke zvýšení kvalifikačních předpokladů využitelných pro průmysl 4.0 zájemci nejčastěji absolvovali kurzy obsluhy účetních programů, práce s grafickými programy a programování strojů pro průmyslovou výrobu.

Dalšími nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti bylo v Libereckém kraji v měsíci červnu podpořeno celkem 322 osob.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

V Libereckém kraji v květnu klesla nezaměstnanost na 4,0 %
Nezaměstnanost v Libereckém kraji v dubnu klesla na 4,1 procenta
Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji v březnu mírně klesl
Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru zůstala na 4,2 procenta

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Všedobr aneb vše dobré pro tělo i duši

Všedobr na Krásné je první ročník malého jednodenního festivalu, který navazuje na celoroční cyklus dílen a přednášek, které Kittelovo muzeum pořádá. Díky pozvaným hostům se zde v sobotu 10. srpna propojí tradiční léčitelství s novými léčebnými postupy, které zde lidé budou moci poznat nebo si i vyzkoušet. Podrobná pozvánka

Na Frýdlantsku vyjede dodávka na přepravu jízdních kol

S platností od 11. července 2024 posílí náhradní autobusovou dopravu na Frýdlantsku mimořádně zavedená linka „K". Nová linka ve formě dodávky jedoucí v trase vybraných spojů linky náhradní autobusové dopravy „C" je určena výhradně k přepravě jízdních kol. Spoj s vlekem na jízdní kola vyjíždí až do konce prázdnin denně v 8:25 z autobusového nádraží v Liberci jako zrychlený spoj do Frýdlantu a dále pak po své trase na Smědavu (s časovým posunem odjezdu na 9:00).


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 12. až 14. července
Bohemia Rally 2024 má téměř stovku přihlášených posádek
Po stopách filmařů: v kraji se točila Pyšná princezna i Léto s kovbojem
Závod světové série ve fourcrossu horských kol je zpátky v Jablonci
Léto přináší novinky a zajímavosti na hradech a zámcích

Nejčtenější články

11.07.: Tanečníci ILMA Turnov soutěžili v Řecku na mistrovství světa
12.07.: Krakonošovy letní podvečery podvacáté obsadí jilemnické náměstí
11.07.: Bouřky zaměstnaly hasiče v kraji, nejčastější bylo čerpání vody

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT